series-th

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย]

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย]

หลังจากการโค่นล้มนีแกน เซเวียร์ล่มสลาย หลายเมืองก็มีอันจะต้องพังทลายลงไป เนื่องจากผลพวงสงครามที่มนุษย์ห้ำหั่นกันเอง เหล่าผู้รอดชีวิต เริ่มสร้างอารยธรรมใหม่ขึ้นมา นำความเป็นมนุษย์กลับมาใช้อีกครั้ง หัวเมืองต่างๆ พัฒนาขึ้นมาเพื่อความอยู่รอด อเล็กซานเดรียถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง รวมไปถึงเมืองอื่นๆ อย่างฮิลท็อป ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองเกษตรกรรม อู่ข้าวอู่น้ำของสังคมเล็กๆที่พวกริคสร้างขึ้น ทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มต้นด้วยความสุข

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep7

The Walking Dead Season 9 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8