series-th

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร

ยุคสมัยจ้านกั๋ว เจ็ดแคว้นแย่งชิงความเป็นใหญ่ ดวงดาวแห่งความยิ่งใหญ่ปรากฏที่แคว้นฉู่ ตำหนักจู่โฮ่วกงสถานที่ให้กำเนิดทารกเพศชายที่จะมาเป็นใหญ่เหนือแคว้นทั้งหก ฉู่เวยหวังซึ่งมีพระทัยห้าวหาญเมื่อทรงสดับว่าเซี่ยงซื่อคนสนิทที่ติดตามมาด้วยกันกับการอภิเษกของฉี่จีพระสนมคนโปรดตั้งครรภ์แล้ว ทำให้พระองค์ทรงโปรดนางมากขึ้น นึกไม่ถึงตั้งครรภ์ครบสิบเดือด เซี่ยงซื่อกลับให้กำเนิดทารกเพศหญิง ฉู่เวยฮองเฮาทรงหวาดระแวงการถือกำเนิดขององค์หญิงน้อย จึงทรงมีรับสั่งให้นำองค์หญิงน้อยไปทิ้งที่ทะเลสาบ นึกไม่ถึงว่าองค์หญิงน้อยกลับลอยไปตามกระแสน้ำไปจนถึงรูปปั้นเส้าซือมิ่งจนได้รับการช่วยชีวิตเอาไว้ ฉู่เวยหวังทรงทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์ พระองค์จึงทรงขนานพระนามองค์หญิงว่า“หมี่เยี่ย”

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 1

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 2

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 3

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 4

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 5

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 6

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 7

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 8

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 9

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 10

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 11

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 12

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 13

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 14

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 15

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 16

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 17

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 18

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 19

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 20

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 21

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 22

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 23

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 24

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 25

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 26

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 27

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 28

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 29

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 30

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 31

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 32

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 33

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 34

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 35

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 36

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 37

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 38

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 39

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 40

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 41

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 42

The Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร Ep 43 [End]