series-th

The Crown Season 2 [พากย์ไทย]

The Crown Season 2 [พากย์ไทย]

เมื่อเริ่มยุคใหม่ ราชินีเอลิซาเบธพยายามปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ต้องธำรงระบอบกษัตริย์และชีวิตแต่งงานของพระองค์เอาไว้

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP1

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP2

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP3

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP4

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP5

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP6

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP7

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP8

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP9

The Crown Season 2 [พากย์ไทย] EP10