series-th

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย

ฮันนีมูนสุดอลเวงที่เกาะโอกินาว่า หลังจากที่ภาคแรกสร้างกระแสความร้อนแรงฮอตปรอทแตกกับความน่ารักของอิริเอะคุงและโคโตโกะจัง

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.1

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.2

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.3

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.4

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.5

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.6

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.7

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.8

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.9

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.10

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.11

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.12

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.13

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.14

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.15

Itazura Kiss Love in Tokyo 2 แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย EP.16(END)