series-th

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย]

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย]

ในซีซันหกของซีรีส์ที่ชนะรางวัลเอมมี่เรื่องนี้ รอสส์ไม่ได้บอกเรเชลว่าการแต่งงานโดยไม่ได้ตั้งใจของพวกเขายังคงถูกต้องตามกฎหมาย แต่ว่าเขากลับบอกกับฟีบี้

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 14

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 15

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 16

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 17

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 18

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 19

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 20

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 21

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 22

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 23

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 24

Friends Season 6 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 25 จบ