series-th

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย]

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย]

การทำงานของหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม Behavioral Analysis Unit (BAU) สังกัด FBI ซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของฆาตรกร โดยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของฆาตกรในคดีนั้น ๆ ว่าคนที่สามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ควรจะมีพฤติกรรมยังไง โตมาในลักษณะไหน มีวิธีในการใช้ชีวิตอย่างไร รวมไปถึงนิสัยใจคอเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ระบุตัวฆาตกร และจับตัวมาลงโทษ

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 14

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 15

Criminal Minds Season 13 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 16