series-th

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา

ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years) ภาพยนตร์เรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากภาพยนตร์สตีเฟ่นเชาวปีพ. ศ. 2538 ซึ่งมีความสุขกับการบูชาต่อไปนี้เป็นเวลาหลายปีทำให้ได้รับผลสืบเนื่องที่สามมานานกว่ายี่สิบปีต่อมา ละครเรื่องนี้ช่วยให้หมวกที่ไม่มีหลักเกณฑ์เดียวกันนำพาวีรบุรุษที่เดินทางเป็นระยะเวลาและกล่อง Pandora’s ไปสู่เรื่องราวที่ไร้กาลเวลาของการเดินทางสู่ตะวันตก ในความเป็นจริงภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยเจฟฟรีย์เลาซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนต์ด้วยเช่นกัน

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 1

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 2

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 3

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 4

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 5

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 6

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 7

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 8

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 9

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 10

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 11

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 12

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 13

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 14

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 15

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 16

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 17

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 18

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 19

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 20

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 21

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 22

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 23

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 24

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 25

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 26

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 27

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 28

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 29

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 30

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 31

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 32

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 33

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 34

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 35

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 36

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 37

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 38

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 39

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 40

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 41

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 42

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 43

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 45

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 46

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 47

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 48

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 49

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 50

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 51

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 52

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 53

A Chinese Odyssey : Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา Ep 54 [End]